Etik i tolktjänsten


Värdegrund: Den värdegrund tolktjänsten baseras på utgår från att människor med kommunikationshinder såsom dövhet/dövblindhet /hörselnedsättning har samma rätt till deltagande i samhällslivet som övriga medborgare.

Vision: att genom tolktjänst ge dövblinda, vuxendöva, barndomsdöva och hörselskadade möjlighet till ökad tillgänglighet och deltagande i samhällslivet.

Mål: Målsättningen med tolktjänsten är att barn, ungdomar och vuxna, som är bosatta eller vistas inom regionsområdet, ska erhålla tolk i de situationer som är att betrakta som vardagstolkning.

Dilemman: Allt arbete med människor kan sägas ha en etisk dimension. Det kan uppkomma konflikter mellan mål och medel. Det kan uppkomma konflikter om man hamnar i olika roller. Olika värden för olika människor kan stå mot vartannat. Hur gör man som tolk, tolkanvändare eller tolkcentral när dessa värden kommer i kollisionskurs? Den här sidan vill vara en möjlighet för alla som vill skriva ner sina etiska dilemman. Eposten hamnar hos talförs styrelse.

Etiska ombud
På varje tolkcentral finns någon eller några som har uppdraget att initiera, stimulera och ta upp etiska frågeställningar både från tolkars och brukares perspektiv. Ombudsuppgiften innebär inte att man ska vara någon ombudsman och driva enskilda frågor utan endast stimulera till debatt.