”Med tolk för delaktighet i livets olika situationer”


”Tolktjänsten i Sverige vill genom att tillhandahålla tolk, i de situationer den enskilde så önskar, bidra till att ge goda kommunikationsförutsättningar för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade att aktivt kunna delta i livets olika vardagliga händelser och skeenden”