TOLK


Så arbetar vi!

Målsättningen med tolktjänsten är att barn, ungdomar och vuxna, som är bosatta eller vistas inom regionsområdet ska ges möjlighet till goda kommunikationsmöjligheter genom tolk för aktivt kunna deltaga i samhället och ges möjlighet till full yttrandefrihet.

Inom verksamheten finns teckenspråkstolkar, dövblindtolkar samt vuxendövtolkar med kompetens i olika tolkmetoder.

MÅLSÄTTNINGSDOKUMENT

Tolktjänsten för döva och hörselskadade

Målgrupp

Målgruppen är döva och hörselskadade som är beroende av tolk för sin kommunikation med omvärlden. Till målgruppen räknas barndomsdöva, vuxendöva, dövblinda samt hörselskadade.

Målsättning

Målsättningen med tolktjänsten är att barn, ungdomar och vuxna, som är bosatta eller vistas inom regionsområdet, kan erhålla tolk i de situationer som är att betrakta som vardagstolkning. Det kan innebära tolkbehov i vardagliga samhällssituationer, på arbetsplatsen eller på fritiden.

Arbetslagets sammansättning

Inom verksamheten finns teckenspråkstolkar, dövblindtolkar samt vuxendövtolkar med kompetens i olika tolkmetoder. Dessutom finns medarbetare knutna till tolktjänsten i syfte att medverka i habilitering och rehabilitering.

Verksamhetsidé

Vår vision inom är att verksamheten skall utifrån högt utvecklad kompetens tillgodose de behov som finns hos våra brukare och därmed uppfylla den funktionshindrades behov av god habilitering/rehabilitering och en väl fungerande tolktjänst för döva/hörselskadade

Mål
Vårt mål inom regionernas tolktjänst i landet är att skapa en väl fungerande tolktjänst för döva, dövblinda och därigenom ge möjligheter till delaktighet i samhällslivet.

För att uppnå ovan nämnda krävs utifrån olika perspektiv följande: Från brukarperspektiv: Att tolkcentralen tillhandahåller tolk i de situationer den enskilde så önskar. Att kontakten och bemötandet från tolkcentralens sida gentemot döva och även deras organisationer ses som ett värdefullt led i utvecklingen av tolktjänsten.

Från lärandeperspektivet/medarbetarens perspektiv: Att anställda och frilansande tolkar ska kunna skickliggöras för skilda uppdrag till flera olika tolkanvändare.

Från produktionsperspektivet: Statistikuppföljning sker på nationellt plan i dialogarbete med andra tolkcentraler.

Från ekonomiska perspektivet: Att det riktade stödet till tolktjänsten fortsätter för att kunna upprätthålla samma kvalitetsnivå som under föregående år.

Våra brukare
Tolktjänst för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörsel-skadade.
Tolktjänsten finns tillgänglig för våra brukare under veckans alla dagar och i princip alla dygnets timmar.

Beskrivning av verksamheten

Tolktjänst är en servicefunktion där regionen är skyldig att tillhandahålla tolkar enligt Hälso och Sjukvårdslagen. I samband med lagförändringen 1994 utvidgades ansvarsområdet till att gälla vardagstolkning omfattande vissa tolktjänster i arbets-livet samt vid fritids-, rekreation- och föreningsverksamhet. Beroende på den enskildes livssituation blir användning av tolk varierande i omfång.

Förbättringsarbete
Vi har under flera år på nationellt och regionalt plan arbetat med kvalitets-utveckling inom tolktjänsten för döva.

Samverkan
Samverkan sker med övriga tolkcentralen i landet eftersom våra brukare gör beställningar som avser uppdrag i andra delar av landet.

Datorstöd
Ett gemensamt arbete med mätmetoder för registrering av tolkuppdrag har framtagits på den nationella nivån i samarbete med Socialstyrelsen.

Nya metoder eller strategier
Språklig utveckling sker i samhället, vilket ger nya ord och uttryck, ibland på främmande språk. Tolkarna måste ha kontinuerlig fortbildning för att aktivt lära nya uttryck och synonymer. Beträffande vuxendövtolkarna har ny metodik utvecklats för att kunna skrivtolka på ett mera ergonomiskt sätt samt att datorutrustning har anpassats för dessa behov. Behovet av tolkanvändarkurser har uppmärksammats och i de strategier som finns för framtiden ligger att genomföra denna typ av verksamhet i syfte att medvetandegöra våra brukare.